PIESKI

 

UMIEJĘTNOŚĆI KLUCZOWE DZIECKA 3 – LETNIEGO.

 

W zakresie samoobsługi i kontaktów społecznych:

Dziecko:
- potrafi pozostać w przedszkolu bez mamy, taty,
- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, próbuje samodzielnie korzystać z toalety,
- myje ręce nie mocząc ubrania i wyciera je ręcznikiem,
- potrafi samodzielnie jeść, posługując się łyżką, widelcem, doskonali te umiejętność  w zabawie i podczas posiłków,
- stara się wyręczać dorosłych w prostych czynnościach, np. podaje różne przedmioty,
- jest pogodne podczas zabaw w grupie,
- z drobną pomocą potrafi się ubrać, rozebrać, włożyć pantofle,
- spokojnie odpoczywa i zasypia na leżaku,
- bawi się obok rówieśników (preferuje zabawy samotne i równoległe), jest otwarty na kontakt z dorosłymi,
- sprząta zabawki po zabawie,

 

W zakresie rozwoju fizycznego i motoryki:

Dziecko:
- sprawnie chodzi, wykonuje skoki rytmiczne obunóż, biega, przekracza niewielkie przeszkody,
- wchodzi po schodach krokiem dostawnym,
- rzuca i łapie piłkę z niewielkiej odległości, toczy piłkę,
- poprawnie trzyma łyżkę, kredkę.
- rysuje linie proste, spiralne, potrafi zamknąć koło, rysuje bazgroty z elementami rysunku schematycznego,
- buduje wieżę z 5 klocków, prosty model wg wzoru, konstrukcje dwuwymiarowe (brama),
- Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe.

 

W zakresie rozwoju procesów poznawczych (mowa, myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeżenia):

Dziecko:
- porównuje przedmioty zauważając wyraźne różnice; duża i mała piłka, krótki i długi pociąg,
- wskazuje przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki (klucze, papier, zegarek itp.),
- spostrzega, wyodrębnia i nazywa elementy ilustracji,
- nazywa zwierzęta hodowlane i domowe,
- nazywa i wskazuje części ciała (noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy),
- rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok,                                               na, pod, za, przed i ich używa,
- porównuje wielkość: długi, krótki, wysoki, niski,
- próbuje ocenić liczebność bez liczenia, posługując się określeniami: dużo, mało,
- tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych, bez ich nazywania.
- używa w słowniku czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób, zwierząt,
- formułuje uogólnienia: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne.

 

 

UMIEJĘTNOŚĆI KLUCZOWE DZIECKA 4 – LETNIEGO.

 

W zakresie samoobsługi i kontaktów społecznych:

Dziecko:
- ma pozytywny stosunek emocjonalny do przedszkola,
- jest pogodne podczas zabaw w grupie, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje próby zabaw tematycznych, bawiąc się z dwójką, trójką kolegów,
- myje ręce i  twarz, nie mocząc ubrania i wyciera ręce ręcznikiem,
- potrafi samodzielnie jeść, sprawnie posługując się łyżką i widelcem,
- stara się wyręczać dorosłych w prostych czynnościach, np. podaje różne przedmioty,
- pełni okazjonalne dyżury, pracując na rzecz innych.

 

W zakresie rozwoju fizycznego i motoryki:

Dziecko:
- sprawnie chodzi, wykonuje skoki rytmiczne obunóż, próbuje skoków naprzemiennych, sprawnie biega, przekracza przeszkody,
- wchodzi po schodach krokiem dostawnym, próbuje kroków naprzemiennych
- rzuca i łapie piłkę z niewielkiej odległości, toczy piłkę, rzuca do celu,
- poprawnie trzyma łyżkę, widelec, kredkę,
- rysuje linie proste, spiralne,  rysuje rysunki schematyczne, postać człowieka posiada podstawowe elementy. Nazywa kolory podstawowe i pochodne,
- buduje wieżę z 8-10 klocków, prosty model wg wzoru, konstrukcje trójwymiarowe (zamek).

 

W zakresie rozwoju procesów poznawczych (mowa, myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeżenia):

Dziecko:
- formułuje samodzielnie zdania na określony temat,
- wskazuje i nazywa przedstawione części roślin i nazywa popularne kwiaty,
- liczy poprawnie wszystkie przedmioty niezależnie od ich układu,
- umie opisać przedmioty, osoby, zwierzęta, podając ich cechy charakterystyczne,
- grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
- potrafi policzyć 5 i w miarę możliwości więcej elementów,
- rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich oraz używa ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt, tworzy kompozycje z figur geometrycznych na ograniczonej powierzchni,
- ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela, odgaduje zagadki pantomimiczne,
- powtarza słowa lub krótkie teksty, zachowując podany rytm, tempo, oraz właściwą intonację,
- zapamiętuje proste wiersze, piosenki, odtwarza je z pamięci,
- rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne, umie zagrać na wybranym instrumencie,
- ustala równoliczność dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć