RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Nagłówek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru zabaw i inicjatywy.

Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.

Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe integrujące grupę.

8:30 – 8:45

Przygotowanie do śniadania.

Zabiegi higieniczne.

Praca dyżurnych.

8:45 – 9:15

Śniadanie.

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,

ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Praca dyżurnych.

9:15 – 9:30

Czynności higieniczne.

9:30 – 10:30

Zabawy dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.

Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych.

10:30 – 10:40

„Coś na zgryz” i picie wody.

10:40 – 10:50

Czynności samoobsługowe w szatni.

Wdrażanie do samodzielności.

10:50 – 11:50

Pobyt na powietrzu.

Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, zabawy w małych grupach, prace porządkowe, zabawy

na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą. Uczenie zasad postępowania, warunkujące bezpieczeństwo dzieci w budynku, ogrodzie

i poza terenem przedszkola.

Wykorzystanie i tworzenie warunków do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11:50 – 12:00

Czynności samoobsługowe w szatni.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Przygotowanie do obiadu.

Praca dyżurnych.

12:00 – 12:30

Obiad.

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

Ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami.

Praca dyżurnych.

12:40 – 13:50

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali,

w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku,

realizacja pomysłów dzieci.

„KWADRANS NA BAJKĘ” – czytanie bajek.

Powtarzanie wprowadzonego materiału,

praca wyrównawcza.

Zabawy na sprzęcie terenowym , doświadczenia przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane

z całą grupą – dobór zajęć uzależniony od pory roku

i pogody.

13:50 – 14:00

Czynności higieniczne.

Przygotowanie do podwieczorku.

Praca dyżurnych.

14:00 – 14:30

Podwieczorek.

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

Czynności dyżurnych.

14:30 – 16:00

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna.

Praca z dzieckiem zdolnym.

Organizowanie warunków do twórczej  aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Konsultacje z rodzicami, specjalistami.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Do zobaczenia jutro!

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć