PIESKI

RAMOWY ROZKŁAD DNIA.

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru zabaw i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe integrujące grupę.

8:30 – 8:45

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Praca dyżurnych.

8:45 – 9:15

Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Praca dyżurnych.

9.15 – 9.35 (4 l.)  9.15 – 9.45 (5 l.)

Zabawy dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego   z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych.

9.35 – 10.30 (4 l.)  9.45 – 10.30 (5 l.)

Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo -dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10:30 – 10:40

„Coś na zgryz” i picie wody.

10:40 – 10:50

Czynności samoobsługowe w szatni. Wdrażanie do samodzielności.

10:50 – 11:50

Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, zabawy  w małych grupach, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą. Uczenie zasad postępowania, warunkujące bezpieczeństwo dzieci w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystanie i tworzenie warunków do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody        i pory roku.

11:50 – 12:00

Czynności samoobsługowe w szatni. Zabiegi higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu. Praca dyżurnych.

12:00 – 12:30

Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami. Praca dyżurnych.

12:30 – 13:50

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali, w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku. „KWADRANS NA BAJKĘ” – czytanie bajek. Realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza. Zabawy na sprzęcie terenowym , doświadczenia przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą – dobór zajęć uzależniony od pory roku i pogody.

13:50 – 14:00

Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Praca dyżurnych.

14:00 – 14:30

Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Praca dyżurnych.

14:30 – 16:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domu.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.                    * Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć