KACZUSZKI

Nawigacja

O nas Pracownicy przedszkola Oferta przedszkola Roczny plan pracy przedszkola Harmonogram uroczystości przedszkolnych Programy Sukcesy REKRUTACJA Statut ZIELONY ZAKĄTEK

O przedszkolu

Roczny plan pracy przedszkola

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Przedszkole nr 5

ul. Hokejowa 1

64-500 Szamotuły

Tel. 61 292 14 40

e-mail przedszkole_mis@o2.pl

ROCZNY PLAN PRACY

Przedszkola nr 5 w Szamotułach

                                                                 Rok szkolny 2017/2018   

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 poz. 1943 oraz z 2017 poz. 60, 949 i 1292)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949)
 • Ustawa z dnia 26stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011r. poz. 968)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia24 sierpnia 2016r zmieniające rozporządzenie  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 poz. 1368)

 

Plan zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 1/2017/18 Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2017r.

Uzgodniono z rodzicami.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • Koncepcję pracy przedszkola
 • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
 • Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017
 • Oczekiwania rodziców wobec przedszkola
 • Wnioski nauczycieli
 • Wymagania MEN wobec szkół i przedszkoli.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
 4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 5. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów.
 6. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego MEN w roku szkolnym 2017/2018:

- w zakresie kontroli:

„Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/19.

- w zakresie ewaluacji:

„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

- w zakresie monitorowania:

„Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/17

 • Podczas zajęć z dziećmi nauczyciele powinni wykorzystywać szerszy wachlarz technik i metod przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz zwrócić uwagę na metodykę prowadzenia tych zajęć, a także przeprowadzić radę pedagogiczną szkoleniową w tym zakresie.
 • Z powodu „młodego” grona pedagogicznego wynika potrzeba comiesięcznych spotkań, w celu omawiania bieżących problemów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, analizowania nowych aktów prawnych związanych z oświatą.
 • W związku z często pojawiającymi się kartami pracy, jako głównej formy zajęć , należy ograniczyć je na rzecz różnorodnych zabaw podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu

Priorytety przedszkola na rok szkolny 2017/18

„Matematyka to radość dla smyka” – podnoszenie jakości edukacji matematycznej na podstawie matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Wprowadzenie do zajęć z programowania i kodowania.

Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej  -udoskonalenie pracy zespołów.

 

 

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ  WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA I DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

1.Przypomnienie procedur związanych z bezpieczeństwem i zobowiązanie wszystkich pracowników do ich przestrzegania.

2.Ustalenie katalogu wartości przedszkola i przekazani rodzicom oraz wykazu zachowania w sali, szatni, łazience, ogrodzie, na wycieczce i spacerze.

3.Zawarcie kontraktów grupowych (KODEKS GRUPY), obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.  Zapoznanie rodziców z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

4.Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie i analizę literatury ukazującej wzory zachowań – odnotowane w dzienniku zajęć.

5.Analiza bieżących problemów wychowawczych, pojawiających się w poszczególnych grupach (omawianie podczas comiesięcznych spotkań grona pedagogicznego).

6.Kształtowanie relacji miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu a także realizacja działań antydyskryminacyjnych obejmująca całą społeczność przedszkolną.

 

 

Sierpień

 

Wrzesień

 

 

Wrzesień

 

 

 

Cały rok szk.

 

Cały rok szk.

 

 

Cały rok szk.

 

 

 

 

 

Wszyscy pracownicy

 

RP

 

 

RP

 

 

 

RP

 

RP

 

 

Wszyscy pracownicy

Edukacja matematyczna – stwarzanie warunków do edukacji matematycznej, aby stała się skuteczna i przyjazna.

 

1.Realizacja projektu: „Matematyka jest dobra dla smyka”

2.Zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców przedszkola „Konstruowanie gier planszowych”

3.Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącika matematycznego wzbogaconego o „matematyczne skarby”, czyli różnorodne przedmioty służące do liczenia, segregowania, klasyfikowania itp., pomoce przygotowane przez nauczyciela, dzieci i rodziców.

4.Opracowanie zestawów pomocniczych do edukacji matematycznej w formie portfolio „Zabawa z matematyką”, zawierające zbiór piosenek, wierszy, zagadek, wyliczanek, quizów…

 

 

 

 

5.Organizowanie zajęć pokazowych dla rodziców w zakresie edukacji matematycznej.

 

6.Zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną.

Cały rok

 

Maj

Cały rok

 

 

 

Przygotowanie – co miesiąc nauczyciele jednej grupy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

dyrektor

Opracowanie: Joanna Soloch

Realizacja: wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Październik – Jagódki

Listopad – Smerfy

Grudzień - Słoneczka

Styczeń – Jeżyki

Marzec – Motylki

Kwiecień – Biedronki

Maj – Puchatki

Zgodnie z planem współpracy

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie całościowego rozwoju dziecka zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

1.Wszystkie obszary działalności przedszkola realizowane są  poprzez:

- zabawy swobodne dzieci oraz z udziałem nauczyciela w sali i ogrodzie

- zajęcia organizowane i kierowane przez nauczyciela

- spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

- czynności opiekuńcze

- czynności samoobsługowe i organizacyjne

 

2.Kontynuowanie zespołowej pracy nauczycieli.

Udoskonalenie pracy zespołów zadaniowych a w szczególności zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

3.Przekazanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań przez

zespoły.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 razy w roku szk.

Wszyscy nauczyciele

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

1.Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów.

2. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2017/18

3. Modyfikacja ramowych rozkładów dnia.

4. Przygotowanie w salach stałych kącików zabaw:

 • Czytelniczy
 • Przyrodniczy
 • Konstrukcyjny
 • Artystyczny

oraz wynikający z planu rocznego – matematyczny

5. Systematyczna realizacja dyżurów dzieci – ustalić wykaz dyżurów i obowiązki dyżurnych.

6. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć.

7. Tworzenie planów miesięcznych zgodnie z przyjętym schematem, przekazanie dyrektorowi do zatwierdzenia na 3 dni przed realizacją. Zrealizowany plan zewaluować w terminie 7 dni i niezwłocznie oddać dyrektorowi w celu analizy.

 

Sierpień 2017

 

Sierpień 2017

 

Sierpień 2017

Wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

nauczyciele

 

Dyrektor

 

RP

nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele wychowawcy

 

Nauczyciele

nauczyciele

Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości, twórczości , rozwijania zainteresowań

 Działalność kółek zainteresowań:

 • Zespół regionalny „Słoneczka”
 • Zespół tańca nowoczesnego „Skaczące Nutki”
 • Kółko teatralne „Artyści na 102”
 • Flażolety „Wesołe Nuteczki”
 • Kółko plastyczno – techniczne
 • „Zielony zakątek”

 

 

 

 •  kółko przyrodnicze

 

Cały rok

 

Dyrektor

Katarzyna Klimczewska

Joanna Smykowska

Aneta Kustarz

Ilona Matysiak

Patrycja Gęzikiewicz

Joanna Smykowska

Ilona Matysiak

Natalia Włodarczak

 

Patrycja Gęzikiewicz

 

 

 1. WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROWOJU

 

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań w przedszkolu i domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaspokajanie potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Edukacja włączająca.

1.Realizacja programu adaptacyjnego.

 

2.Obserwacje dzieci w czasie samorzutnych zabaw oraz zabaw organizowanych z całą grupą.

 

3.Założenie kart obserwacji dzieci 3,4,5 – letnich. Uzupełnianie ich na bieżąco, w celu uchwycenia możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.

 

4.Przeprowadzenie diagnozy sześciolatka i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.

 

5.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

6.Zapoznanie się z nowymi rozporządzeniami  MEN w sprawie organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczania indywidualnego. Organizowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami.

 

7.Opracowanie odpowiedniej dokumentacji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

8.Zatrudnienie psychologa w celu szybkiej i specjalistycznej diagnozy rozwoju dziecka.

 

9. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Szamotułach.

 

10. Zajęcia logopedyczne:

- przeprowadzenie badań przesiewowych

- praca indywidualna z dzieckiem

 

11. Ocena efektywności realizowanych form usprawniających rozwój dziecka, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka.

 

12. Oddziaływanie na rodziców:

- tablice informacyjne

- strona internetowa

- zajęcia otwarte

 - zebrania

- konsultacje, rozmowy – według ustalonych dyżurów nauczycieli po godz. 15:00.

 

Sierpień, wrzesień

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Do 30 października

 

 30 kwietnia

 

 

Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień/październik

 

 

Cały rok

 

 

 

Wrzesień

 

 

2 razy w roku

 

 

 

Cały rok

Nauczyciele grup: Motylki, Biedronki

Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele dzieci 3,4,5 – letnich

 

 

Nauczyciele dzieci 6 – letnich

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Liberska

 

 

 

Nauczyciele i specjaliści

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i specjaliści

 

 1. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU, WSPÓŁPRACA

Działania na rzecz środowiska lokalnego. Uwzględnianie w pracy przedszkola możliwości i potrzeb środowiska.

1.Udział w akcjach charytatywnych:

 • „Nakrętkowa pomoc dla Waldka”
 • „Pomoc dla Antosi”

2.Udział w akcji zbierania baterii.

3.Zapraszanie i przyjmowanie emerytów i rencistów zgodnie z harmonogramem uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, organizowanie występów dla zaproszonych gości.

4.Umożliwienie dzieciom kontaktu z zawodowymi i ludowymi twórcami na terenie przedszkola i poza nim.

5.Zbieranie ofert, przekazywanie i informacje dla grup o organizowanych konkursach zewnętrznych, uroczystościach lokalnych (według ofert)

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie przedszkola  i system obiegu informacji.

1.Informacje o przedszkolu w prasie i na stronie www przedszkola

2. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i personelu:

 • Ogłoszenia
 • Nowości
 • Zmiany w przepisach
 • inne

Cały rok

dyrektor

Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci.

1.Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

2.Zebranie organizacyjne z rodzicami- poznanie oczekiwań rodziców, wybór trójek grupowych. Przedstawienie założeń koncepcji przedszkola, planu pracy przedszkola. Zaproponowanie rodzicom możliwości zmian w koncepcji pracy przedszkola.

Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, zasad panujących w przedszkolu ( z naciskiem na bezpieczeństwo) oraz innymi dokumentami według życzeń rodziców.

Zapoznanie rodziców z nowa podstawą programową  i programem wychowania przedszkolnego – mówienie poszczególnych obszarów.

3.Spotkania trójek grupowych, ustalenie Rady Rodziców i planu jej działania oraz spotkań z dyrektorem.

4. Zajęcia otwarte dla rodziców.

 

5.Wywieszanie na gazetkach informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu(wiadomości, umiejętności, postawy, wiersze, piosenki).

6.Dzień informacji dla rodziców – przekazanie informacji o obserwacjach i wynikach diagnozy.

7.Warsztaty dla rodziców.

8. Porady, konsultacje specjalistów z rodzicami i nauczycielami.

9. Włączanie rodziców do udziału w życiu przedszkolnym (konkursy, warsztaty, uroczystości

10. Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci – porady nauczycieli, gazetka ścienna, współpraca z Poradnią Psych. – Pedagog.

11. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • plan współpracy z rodzicami
 • listy obecności na zebraniach
 • ewidencja rozmów z rodzicami
 • protokoły RR
 • zgody rodziców, upoważnienia
 • wywiady, ankiety

Do 20 września

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

Dwa razy w roku szkolnym

Na bieżąco

 

 

Co najmniej dwa razy w roku

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Do 20 września

Na bieżąco

 

 

Do 20 września

Według potrzeb

Wychowawcy

 

 

Rada Rodziców

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

1.Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6 – letnie.

2.Nawiązanie bliższej współpracy ze szkołą podstawową:

 • udział w Pasowaniu absolwentów przedszkola
 • nawiązanie współpracy z nauczycielkami klas I
 • poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz
 • wycieczka dzieci  6 – letnich do szkoły – poznanie budynku wewnątrz, udział w zajęciach, poznanie starszych kolegów
 • pozyskanie informacji od nauczycieli klas pierwszych o postępach absolwentów przedszkola
 • rozmowy, konsultacje z dyrektorami szkół podstawowych – zapoznanie rodziców z ofertą szkolną.

3.Współpraca z Sanepidem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Strażą Pożarną i Miejską, Policją, Ratownictwem Medycznym.

Wrzesień

 

 

 

październik

 

 

Kwiecień/maj

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Dyrektor

 

 

 

Wychowawcy dzieci 6 - letnich

 

 

 

 

Znamy siebie nawzajem

Stworzenie ściany z wizytówkami nauczycieli przedszkola

Do 1 września

Wszyscy nauczyciele

dyrektor

 

 1. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej.

1.Wzbogacanie bazy przedszkola o kąciki do zabaw tematycznych.

2.Doposażenie pomieszczeń do zajęć indywidualnych.

Cały rok

Sierpień/wrzesień

Dyrektor, nauczyciele

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

1.Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.

wrzesień

Dyrektor

 

wychowawcy

Aktualizacja prawa wewnętrznego.

1.Aktualizacja statutu.

2.Aktualizacja procedur przedszkolnych.

wrzesień

Dyrektor, RP

Doskonalenie systemu pracy zespołowej.

1.Powołanie składu zespołów zadaniowych i ustalenie ich planu pracy.

 • Ds. ewaluacji – dyrektor, Joanna Smykowska
 • Ds. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- Katarzyna Klimczewska, Ilona Matysiak,
 • Ds. organizacji i realizacji zajęć dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia przedszkolnego – Patrycja Gęzikiewicz, Joanna Smykowska, Ewa Szmyt, Natalia Włodarczak
 • Ds. organizacji nauczania indywidualnego – Natalia Włodarczak, Ewa Szmyt

 

Przekazanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań przez zespoły.

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa razy w roku

Dyrektor

 

Członkowie zespołów

Nadzór pedagogiczny dyrektora wpływa na poprawę efektywności i jakości pracy poprzez  wykorzystywanie wniosków.

1.Różnorodne działania zmierzające do kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania u dzieci podczas zabaw. Stosowanie różnych technik, metod i środków dydaktycznych

2.Comiesięczne spotkania nauczycieli, służące dzieleniu się wiedzą w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania, ze zwróceniem uwagi na różnorodne metody i techniki.

3. Zorganizowanie rady szkoleniowej z zakresu metod i technik przygotowujących dzieci do nauki pisania i czytania.

Cały rok

 

 

Według odrębnego planu.

Wszyscy nauczyciele

 

 1. HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

Nazwa uroczystości/imprezy/wydarzenia

Termin

Osoby odpowiedzialne

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20 września

W grupach

DZIEŃ CHŁOPCA

29 września

W grupach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października

K. Klimczewska

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Październik/listopad

N. Włodarczak, P. Gęzikiewicz, J. Smykowska

DZIEŃ MISIA

25 listopada

E. Piotrowska, I. Matysiak

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada

Dyrektor , zespół regionalny

ANDRZEJKI

30 listopada

W grupach

MIKOŁAJKI

6 grudnia

W grupach

BOŻE NARODZENIE

grudzień

J. Rybarczyk, D. Łuczak, M. Wilk

BAL KARNAWAŁOWY

luty

Do uzgodnienia

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

styczeń

W grupach

DZIEŃ WIOSNY

WIELKANOC

marzec

J. Rybarczyk, D. Łuczak, M. Wilk

DZIEŃ MAMY I TATY (RODZINY)

Maj/czerwiec

W grupach

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA

czerwiec

Gr. Jagódki i Smerfy

 

 1. PRZYDZIAŁ ZADAŃ I CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Prowadzenie strony internetowej przedszkola

Dyrektor  - wiadomości+ aktualne dokumenty

Informacje dotyczące grup – nauczyciele

Zdjęcia ogólne – Aneta Kustarz

Protokołowanie Rad Pedagogicznych

Aneta Kustarz

Korytarz- dekoracja

               - wiadomości, gazetka

Katarzyna Klimczewska, Ilona Matysiak

dyrektor

Dekoracje wejścia do przedszkola

dyrektor

Dekoracja szatni Jeżyków

Ewelina Piotrowska

Kronika przedszkolna w formie albumu – fotograf i prowadzenie

Aneta Kustarz

Księga wychowanków i absolwentów przedszkola

Aneta Kustarz

Kącik regionalny i patriotyczny

dyrektor

Biblioteka

Jolanta Rybarczyk

Magazyn Strojów

Ewa Szmyt

Czasopisma edukacyjne dla nauczycieli

 

Kronika „Zielonego Zakątka”

Joanna Smykowska, Patrycja Gęzikiewicz

 

Zajęcia dodatkowe z dziećmi:

Zajęcie

Osoba prowadząca

Religia

Alina Mielcarek

Logopedia

Teresa Liberska

Język angielski

Ewelina Piotrowska

Rewalidacja

Joanna Smykowska

Ewa Szmyt

Terapia pedagogiczna

Ilona Matysiak, Katarzyna Klimczewska

Wczesne wspomaganie rozwoju

Patrycja Gęzikiewicz, Aneta Kustarz

Rehabilitacja

Dawid Łuczak

Indywidualne nauczanie

Natalia Włodarczak, Ewa Szmyt

Zespół tańca regionalnego

dyrektor

Zespół tańca nowoczesnego

Katarzyna Klimczewska

Kółko teatralne

Joanna Smykowska

Kółko plastyczno - techniczne

Ilona Matysiak

Flażolety

Aneta Kustarz

Kółko przyrodnicze

Patrycja Gęzikiewicz

 

 

 1. HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Rodzaj rady

tematyka

termin

Rada Organizacyjna

 1. Zapoznanie z nowymi aktami prawnymi.
 2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2017/18.
 3. Przedstawienie aneksu do arkusza organizacyjnego.
 4. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć.
 5. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.
 6. Ustalenie organizacji doskonalenia nauczycieli.
 7. Zaopiniowanie rozkładu dnia w przedszkolu.
 8. Przegląd pomieszczeń i ogrodu – stopień przygotowania do nowego roku szk.
 9. Sprawy bieżące:

- ustosunkowanie się do skarg rodziców i nauczycieli

- omówienie i analiza organizacji dyżuru letniego

- podsumowanie awansu zawodowego nauczycieli

29 sierpnia 2017

Rada organizacyjna, szkoleniowa

 1. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.
 2. Kompetencje, zadania i postawa nauczyciela.
 3. Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu comiesięcznych spotkań nauczycieli.
 4. Sprawy bieżące.

13 września 2017

Rada organizacyjna,  szkoleniowa

 1. Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym wg E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 2. Aktualizacja i przypomnienie procedur awansu zawodowego nauczyciela.
 3. Przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy.

 

październik

Rada podsumowująca I półrocze.

 1. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym w I półroczu.
 2. Informacja o działalności przedszkola w I półroczu.
 3. Omówienie arkuszy analizy pracy własnej nauczyciela oraz pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.
 4. Sprawozdanie z:

- pracy indywidualnej, wspierającej rozwój dziecka

- pracy logopedy

-pracy zespołów zadaniowych

5. Wnioski do pracy w II półroczu.

luty

Rada organizacyjna i szkoleniowa

 1. Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Szkolenie według ustaleń RP.

Kwiecień

Rada podsumowująca

 1. Sprawozdanie  z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.
 2. Informacja o działalności przedszkola.
 3. Omówienie arkuszy analizy pracy własnej nauczyciela oraz pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.
 4. Sprawozdanie z:

- pracy indywidualnej, wspierającej rozwój dziecka

- pracy logopedy

-pracy zespołów zadaniowych

5. Wnioski nauczycieli do pracy w nowym roku szkolnym.

czerwiec

Inne

Według bieżących potrzeb.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
  Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
 • (061)2921440

Galeria zdjęć