MYSZKI

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – grupa MYSZKI – 5-l

 

630-800

Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru zabaw i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia. Praca z dzieckiem zdolnym.

800-845

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę.

845-900

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.

900-930

Śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

930-1030

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

1030-1040

„Coś na zgryz” i picie wody.

1040-1050

Czynności samoobsługowe w szatni. Wdrażanie do samodzielności.

1050-1150

Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem
przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

1150-1200

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

1200-1230

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

1230-1250

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, czytanie bajki, realizacja pomysłów dzieci.

1250-1350

Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza,
zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku

1350-1400

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, praca dyżurnych

1400-1430

Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Czynności dyżurnych.

1430-1630

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej  aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych. Konsultacje z rodzicami, specjalistami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 5 w Szamotułach
    Przedszkole nr 5 w Szamotułach, ul. Hokejowa 1
  • (061)2921440

Galeria zdjęć